Seite:European Charter fering.pdf/16

Faan Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Detdiar sidj as efterluket wurden.b. tugonsten faan a regjunool- of manerhaidspriaken det tupwerkin
auer a grensen wech, fööraal uk faan dön regjuunal of lokaal
behörden, huar uun a berik detssalew spriak jüst so of uun en eenelk
aard brükt wurd lachter tu maagin an tu stipin.


[Dial] IV - Benatgin faan't karta


Artikel 15 - Stödig berachten

1. Dön ferdrachsparteien lei a generoolsekretäär faan a Europariad, so üüs wat
det minísterkomitee at bestemet hee, stödíg en beracht auer jar politiik,
paasent tu a dial II faan detheer karta, an det praktiisk amsaaten faan dön
auernimen bestemingen efter dial III. A iarst beracht wurd ban det juar
föörlaanjen, wat üüb det íinsaaten faan a karta faan det ferdrachspartei
komt, dön ööder berachten wurd ale trii juar beeft a iarst föörlaanjen.
2. Dön ferclrachsparteien maage jar berachten bekäänd.

Artikel 16 - Preewin faan a berachten

1. Dön berachten, wat efter artikel 15 a generoolsekretäär faan a Europariad
föörlaanjen wurd, wurd faan en ekspertenütjschus, wat efter artikel 17
iinsaat wurd, preewet.
2. Organisatjuunen of ferianingen, wat uun en ferdrachspartei efter't rocht
grünjlaanjen wurden san, kön a ekspertenütjschus üüb fraagen henwise,
wat jo üüb dön faan a ferdrachspartei efter dial III faan detheer karta
iingingen ferplachtingen betji. Efter't konsultiarin faan detdiar
ferdrachspartei, kön a ekspertenütjschus döndiar informatjuuen bi't
ütjwerkin faan de, uun paragraaf 3 neemd beracht, mä iinnem. Dön
organisatjuunen an ferianingen kön üübtu ferklaaringen tu det, faan en
ferdrachspartei paasent tu dial II maageten politiik, föörlei.
3. Üüb grünjlaag faan dön uun paragraaf 1 neemd berachten an dön uun
paragraaf 2 neemd informatjuunen werket a ekspertenütjschus en beracht
för' t ministerkomitee ütj. Dediar beracht wurd komentaaren, efter wat dön
ferdrachsparteien fraaget wurd, bifeeget; hi kön faan't ministerkomítee
ütjden wurd.
4. Uun de uun paragraaf 3 neemd beracht san uk föörslacher faan a
ekspertenütjschus för't ministerkomitee banen, för't ütjwerkin faan felicht
nuadig riaden faan't ministerkomitee tu ian of muar ferdrachsparteien.
5. Det parlamentaarsk fersaamling feit ale tau juar faan generoolsekretäär faan
a Europariad en ütjfeerliken beracht auer det praktiisk amsaaten faan a
karta.


16