Waasteuropeesk Tidj

Faan Wikipedia
(Widjerfeerd faan Waasteuropeesk tidj)
Di artiikel as/es en stomp
(mo.) Di artiikel „Waasteuropeesk Tidj“ as nuch en lait knååp. Wan dü mör ouert temaa wiist, schriw dåt iinjfåch deertu!
(öö.) Di artiikel „Waasteuropeesk Tidj“ as man noch en betj knaap. Wan Dü muar auer det teemoo sai könst, skriiw't man ianfach diartu!
(sö.) Di Artiikel „Waasteuropeesk Tidj“ es jit en bet kuurt. Wan Dü wat weetst, wat jir waant, wiis sa gur en skriif dit diartö!

Luke iarst ans diar: