Erika Hansen

Faan Wikipedia
Söl'ring


Di artiikel as/es en stomp
(mo.) Di artiikel „Erika Hansen“ as nuch en lait knååp. Wan dü mör ouert temaa wiist, schriw dåt iinjfåch deertu!
(öö.) Di artiikel „Erika Hansen“ as man noch en betj knaap. Wan Dü muar auer det teemoo sai könst, skriiw't man ianfach diartu!
(sö.) Di Artiikel „Erika Hansen“ es jit en bet kuurt. Wan Dü wat weetst, wat jir waant, wiis sa gur en skriif dit diartö!

Erika Hansen, bēren Michelssen (* 9.11.1939) es en Wüfhaur fan Muasem.

Jü drait höör Sölring Dracht rocht aaft. Aur lungi Jaaren heer jü bi di Sölring Foriining aarberet. Wan em Help fuar en Aurseeting brükt, ken em Erika Hansen gur fraagi.

Erika Hansen kumt ön di Film "Inselklang" (2005) fuar.