Friisnakigiraat

Faan Wikipedia
Söl'ring


En "Friisnakigiraat" es en Fiirsnaker (Dütsk: Fernsprecher, Telefon), hur em niin Hiirer ön di Hun hual brük.

Hat jeft forskelig Plaatsen, hur em sawat brük ken.

Ön't Hüs[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Hat jeft fuar't Friisnaki iin ön't Hüs forskelig Giraaten:

Fiirsnaker me Mikrofoon diarbenen[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Dit jeft et al lung (Sent ombi 1990). San Fiirsnaker ken em me di normaal Hiirer of aur dat Mikrofoon nüti, wat diar iinbecht es.
Fuar friitösnaki skel em en Knop (Miisttirs me en Gurtemsnaker-Teeken diar ön) drüki.

Di jerst Giraaten fan des Systeem hee Probleeme aur jaar Duplex-Systeem. Dit jit, dat di Fiirsnaker tö't Bispöl meent, em sair wat, en da giar di iinbecht Gurtemsnaker üt. Da ken em di Üđer ek muar hiir, en dit pasiareti mesken jüst, wan di wat forklaari wel. Fuar't Miist kām dit, wan dat Mikrofoon olter gau "önspreek", wan em höm tö'n Bispöl bluat en Kop Kofi iinskeenkt.
Des "Fail" es rocht gau wechfingen uuren. Dit Probleem es man dach weđer kemen: Wan em deling bi di Reekenmaskiin sit en san Fiirsnaker binütet, da ken em ek gur wat iintipi, wan di Üđer wat sair. Da giar di Gurtemsnaker weđer üt, aurdat di Fiirsnaker "teenkt", em sair wat.
Em kan man gans gur liir, en bet üptöpasi, en da giar dit waker.

Fuar di Reekenmaskiin (PC)[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Dit es hentö't Jen fan di niigentiger Jaaren āpkemen, üs di Reekenmaskiinen wat gauer uur en di Bidrefts-Systeeme muar üs jen Program metjens biaarberi kür (Multitasking).
Diar kür em Soundkaarten koopi, wat "Duplexfähig" wiar. Dat jit, dat fan tau Siren metjens jen snaki ken, söner dat et Probleeme jeft.
Fuar san Giraat brükt em en Fiirsnakiprogram ön di Reekenmaskin, en Soundkaart, wat "duplexfähig" es en en Headset. Dit es en Haurhiirer me en Mikrofoon diarön.

Probleeme sen diaraur ek olterfuul bikeent, man üs lung, üs dit me Kābel giar, wiar dit langsen san bet "Fumelkraam". Deling jeft et uk Systeeme söner Wiir, en dit aarbert uk rocht waker.

Dat iinsigst es, dat em diarfuar Bateriien brükt en em me san Giraat en Sender (Iin ön't Headset) üp Haur draii skel. En da weet ja nemen sa rocht, weđer em diarfan ek kraank uur.

Bi't spatsiari, üp Rad[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Knop me Kābel[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Wan em deling (2010) en nii Funk-Fiirsnaker (Mobiiltelefoon) fo, da es aaftinoch en Headset diarbi. Fuar't Miist es dit bluat san Knop, wat iin ön't Uur stopet uur me en Stek Kābel diarön, wat hentö di Fiirsnaker giar. Ön des Knop sen Mikrofoon en Gurtemsnaker töhopbraacht.
Wan em sawat heer, ken em di Fiirsnaker iin ön di Jakenfek steek en me di Hunen ön di Boksfeken snaki.
Normaalerwiis es bi sawat man dach dat Kābel en bet kuurt, diar skel em en bet üppasi, wat em koopet.

Söner Wiir[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Hat let höm al teenk, dat et dit nü uk söner Wiir jeft. Di Funktechnik fuar sok Giraaten jit fuar't Miist Bluetooth. Hat es ja iinfacher tö binüti, man em heer di Sender ek bluat üp Haur (Üs bi di wiirluas Headsets), nü steeekt em di uk jit diar iin. Fuar di Sender brükt em da "natüürlich" en Baterii, fuar't miist san litj Jen, me Kweksölwer diarbenen.

Em skel hol weet, dat em fan't Gisets me niin Faartjüch köör mut, wan em en Fiirsnaker ön di Hun halt.

Diarom skel em jen fan di Systeeme fuar Spatsiarigunsters binüti, wan em me Rad önerwai es.

Ön di Wain[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Hat jeft et uk ekstra Giraaten fuar Autos, wat iinbecht uur:

  • En Fastiinbechning es en kompleti Giraat me Hiirer, binai üs en Fiirsnaker fuar itüüs. Di aarberi uk sa, man di Gurtemsnaker sen normaalerwiis di fan't Raadio, en dat Mikrofoon kumt aaftinoch boowen lefts aur di Winjskiif fastmaaket.
  • En Önlaag me Steker aarbert uk aur't Raadio, en di ken dit uk litjem maaki, wan't Raadio san Önslüt heer. Des Giraaten sen langsen di salev Kast (Elektroonik), hurfuar et forskeligi Adapters fuar di forskeligen Funkfiirsnakers jeft.
  • En Önlaag söner Steker aarbert aur Funk. Dit giar fuar't Miist aur Bluetooth. Di Kast diarfan es ek fuul üđers āpbecht üs di Anlaag me Steker en aarbert uk jüst sa, man di heer hok Fuardiilen:
  1. Di Funkfiirsnaker uur "fünen", em tört di ek iinsteek
  2. Dit ken fan di Fiirsnaker "lees", en sa ken dit, want diarbenen spiikert es, önweeget uur (Sa üs dat Telefoonbok).
  3. Hat es senerlig iinfach, des Giraaten fuar Spreekstjüüring iintörocht, aurdat em diar aur en Laptop me Bluetooth nii Wersioon fan dit Program, wat diarbenen es, henstjüüri ken (Min Önlaag[1] ken nü "snaki", dit kür jü di jerst tau Jaaren bluat, wan ik en Telefoonnumer "diktiari" wil.).

Bi di miist Önlaagen es en Anteni fuar büten bilair, wat em hol binüti skel.

Seekerhair[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Hat es noch seekerer en haa di Hunen frii, wan em me di Wain köört en da uk jit telefoniari wel.
Weetenskepsliren fan Ameerika wel nü man ütfünen haa, dat di Haur dit gaar ek skafi ken, dat em metjens fiirsnaket en köört.

Wan wat pasiaret, da es em langsen di Dumi, wan em fiirsnaket heer en jen ken dit biweegi.

Futnooten[Bewerke | Kweltekst bewerke]

  1. Funkwerk Ego Flash, di jeft et ek muar. Fan Parrot uur jit sawat önböören.