Khmer Skraft

Faan Wikipedia
Tekst üüb Fering


De nööm faan Kambodscha üüb Khmer uun Khmer Skraft

At Khmer skraft (üüb Khmer: អក្សរខ្មែរ âksâr khmêr) as en faan dön skraften, wat faan Inje ufleitet wurd. At skraft wurd brükt, am det Khmer Spriik tu skriiwen. Det hee 33 konsonanten, 24 wokaalen an 14 beganwokaalen.

Konsonanten[Bewerke | Kweltekst bewerke]

At skraft hee 33 konsonanten an 2 konsonanten, wat ei muar brükt wurd.

Konsonant Efterstääld
buksteew
Nööm Ütjspriik
IPA FN IPA FN
្ក [kɑː] [k] k
្ខ [kʰɑː] khâ [kʰ] kh
្គ [kɔː] [k] k
្ឃ [kʰɔː] khô [kʰ] kh
្ង [ŋɔː] ngô [ŋ] ng
្ច [cɑː] châ [c] ch
្ឆ [cʰɑː] chhâ [cʰ] chh
្ជ [cɔː] chô [c] ch
្ឈ [cʰɔː] chhô [cʰ] chh
្ញ [ɲɔː] nhô [ɲ] nh
្ដ [ɗɑː] [ɗ] d
្ឋ [tʰɑː] thâ [tʰ] th
្ឌ [ɗɔː] [ɗ] d
្ឍ [tʰɔː] thô [tʰ] th
្ណ [nɑː] [n] n
្ត [tɑː] [t] t
្ថ [tʰɑː] thâ [tʰ] th
្ទ [tɔː] [t] t
្ធ [tʰɔː] thô [tʰ] th
្ន [nɔː] [n] n
្ប [ɓɑː] [ɓ], [p] b, p
្ផ [pʰɑː] phâ [pʰ] ph
្ព [pɔː] [p] p
្ភ [pʰɔː] phô [pʰ] ph
្ម [mɔː] [m] m
្យ [jɔː] [j] y
្រ [rɔː] [r] r
្ល [lɔː] [l] l
្វ [ʋɔː] [ʋ] v
្ឝ ei muar brükt; det wurd för't [ɕ] lüt brükt
្ឞ ei muar brükt; det wurd för't [ʂ] lüt brükt
្ស [sɑː] [s] s
្ហ [hɑː] [h] h
nian [lɑː] [l] l
្អ [ʔɑː] ’â [ʔ]

Wokaalen[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Ufhingig wokaalen[Bewerke | Kweltekst bewerke]

At skraft hee 23 „ufhingig“ wokaalteekens, wat mä konsonanten ferbünjen wurd kön.

Ufhingig
wokaal
Bispal IPA FN
a-skööl o-skööl a-skööl o-skööl
(nian) [ɑː] [ɔː] â ô
អា [aː] [iə] a éa
អិ [ə], [e] [ɨ], [i] ĕ ĭ
អី [əj] [iː] ei i
អឹ [ə] [œ] œ̆
អឺ [əː] [œː] œ
អុ [o] [u] ŏ ŭ
អូ [ou] [uː] o u
អួ [uə]
អើ [aə] [əː] aeu eu
អឿ [ɨə] œă
អៀ [iə]
អេ [ei] [eː] é
អែ [ae] [ɛː] ê
អៃ [aj] [ɨj] ai ey
អោ [ao] [oː]
អៅ [aw] [ɨw] au ŏu

Taalen[Bewerke | Kweltekst bewerke]

At skraft brükt uk taalen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Teeken
Nööm (IPA) សូន្យ
[soun]
មួយ
[muəj]
ពីរ
[piː] of [pɨl]
បី
[ɓəj]
បួន
[ɓuən]
ប្រាំ
[pram]
ប្រាំមួយ
[pram muəj]
ប្រាំពីរ
[pram piː] of [pram pɨl]
ប្រាំបី
[pram ɓəj]
ប្រាំបួន
[pram ɓuən]
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Teeken ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩
Nööm (IPA) ដប់
[ɗɑp]
ដប់មួយ
[ɗɑp muəj]
ដប់ពីរ
[ɗɑp piː] of [ɗɑp pɨl]
ដប់បី
[ɗɑp ɓəj]
ដប់បួន
[ɗɑp ɓuən]
ដប់ប្រាំ
[ɗɑp pram]
ដប់ប្រាំមួយ
[ɗɑp pram muəj]
ដប់ប្រាំពីរ
[ɗɑp pram piː] of [ɗɑp pram pɨl]
ដប់ប្រាំបី
[ɗɑp pram ɓəj]
ដប់ប្រាំបួន
[ɗɑp pram ɓuən]