Zum Inhalt springen

List faan isotoopen/2. Periode

Faan Wikipedia
Di artiikel as/es en stomp
(mo.) Di artiikel „List faan isotoopen/2. Periode“ as nuch en lait knååp. Wan dü mör ouert temaa wiist, schriw dåt iinjfåch deertu!
(öö.) Di artiikel „List faan isotoopen/2. Periode“ as man noch en betj knaap. Wan Dü muar auer det teemoo sai könst, skriiw't man ianfach diartu!
(sö.) Di Artiikel „List faan isotoopen/2. Periode“ es jit en bet kuurt. Wan Dü wat weetst, wat jir waant, wiis sa gur en skriif dit diartö!

Luke iarst ans diar:

of diar: