Zum Inhalt springen

Olersemer Enenkui

Faan Wikipedia
Di Bidrach "Olersemer Enenkui" staant eksklusiif ön di Nuurđfriisk Wikipedia!
Söl'ring


Fuar di Olersemer Enenkui (Dütsk: Oldsumer Entenkoje) uur di Konzesjoon al 1767 ütdönen.
Becht uur di Önlaag man 95 Jaaren leeter, ön't Jaar 1862.

Di Seefaarers kām fan Holand töbeek en braacht Forskeligs me: Di Fööring Tracht, masi Jil en dat Printsip fan di Fügelkoojen.

Dat Statuut, wat di aacht Bidriiwers jam salev dö, es bit hentö deling blefen.
1864 uur 724 en 1865 al 6129 Enen fungen.

Föör wiar tö des Tir rocht arem. Fan dit Fügelfangin uur interesant Aarber fuar hok Lir.
Ön Wyk uur en Konservenfabrik fuar Enenprodukti becht, wat jaar Kraam bit hentö Ameerika stjüüri kür.

Di Fööringer wiar bliir, dat di nü uk Enenfleesk iit kür.

Ön di jerst foftig Jaaren giar dit gans gur, en langsen uur muar Enen fungen.
Achter di jerst Warelkrich uur dit man mener, aurdat di Maskiinen fan di Mensken olter gurtem fuar di Enen wiar.

Diartö kām, dat fan di fjuur Enenaarten, wat em fuarof fang maast, fan't Gisets bluat di Stoken aurblef, aurdat dat di iinsigst wiar, wat ön hoogi Öntaal fan Nuurđfriislön kām en niin Tochfügel wiar.
Ön som Jaaren uur bluat jit 50 Enen fungen, en dat gurt Gisjeft wiar forbi.

Ön di Olersemer Enenkui es man jit Bidreft, diar uur bit hentö deling (2010) Fügeln fungen.

Üđer Fügelkuien en Algimiins diaraur.