Pedelec

Faan Wikipedia
Söl'ring


En Pedelec, uk Elektroweel es en Weel, hur em Elektromootor bi di Öndreft helpt. Di elektrisk Energii kumt fan en Akku. Fan di Kapatsiteet hinget of, hurfuul Kilomeetern em me hurfuul Stöt önerwai wiis ken.
En Pedelec es fuar't Gisets en Weel me Helpmaskiin, en di Maskiin mut ek muar üs bi üs 25 km/h help en uk bluat, wan jen trapet. Diarfuar mut en Pedelec man uk üp Weelenwaien laap. Di Motor mut bi't Pedelec 250 Watt haa.
Wakerer üs 25 km/h mut di E-Bikes laap (45 km/h), en dit mut ja uk söner dat jen metrapet. E-Bikes mut forseekert uur (Numernskelt) en haa niin Forloof fuar Weelenwaien. Di Mootor mut bi't E-Bike 350 Watt haa.

Hat jeft Pedelecs me Motor ön't Fuarweel, ön't Achterweel of ön't Trapilaager (Uk Merelmotor). Di Bateriien sen fuar't Miist me 24 of 36 Volt Spaning iinrocht, di Kapatsiteet giar ombi fan 300 bit 650 Wattstünen.
Fan Bosch uur uk en Systeem önböören, hur tau Bateriien, ark me 500 Wh, töhopslööten uur, dat em 1.000 Wh heer. Sawat haa fuaral jüüri Weelen sa üs Riese und Müller.

Pedelec, S-Pedelec en E-Bike töögenaur stelt[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Pedelec
(Elektroweel)
S-Pedelec E-Bike
Töleten Gauhair (me Maskiin)[1] 25 km/h 45 km/h 20 km/h
Töleten Mootorkraft 250 Watt 350 Watt ???
Mensk mut trapi jaa naan naan
Töleten Mootorhelp 250 %
fan di Trapiaarber
Mootor mut
aliining laap
Mootor lapt aliining
Weelenwai nüti jaa naan jaa
Forseekeringsplicht naan jaa jaa
Helmplicht naan jaa naan

En Pedelec es en Weel me Helpmaskiin. Em mut hol en Helm drai, man em tört ek. Em mut dit forseekeri, man em tört ek. Wan en Weelenwai ütwiisen uur, da MUT em di nüti, wan em me sin Önhinger ek tö breer es of olterfuul Futgungsters önerwai sen, dānen em tö Last faal kür (§ 1 StVO). Wan di Wai olter ring es, dat em ek seeker diar langslaap ken, da mut em uk üp Straat laap.

En S-Pedelec es en Mootorfaartjüch. Em es twüngen, üp Straat tö köör, en em heer uk di Plicht tö Forseekering, Numernskelt en Helm. Üp Weelenwaien heer em me en S-Pedelec nönt forleesen.

En E-Bike es sa'n Gunghelper me breer Weelen. Dit heer en makelk Saarel man ek fuul Plaats fuar Kraam. En Önhinger fair em diarme uk ek tain. En E-Bike mut 20 km/h laap en es fuar Weelenwaien töleten.

Galerii[Bewerke | Kweltekst bewerke]

BMS[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Dat di Selen lung lewi, diarfuar söriget en Baterii Management Systeem, dit BMS. Des es en Platiini, wat railt, dat di Last fuar ali Selen temelk lik es sa üs di uk diarfuar söriget, dat di Selen likmaatig āpleeren uur. Diaraur hen es dit BMS uk di Komunikatsjoonsreekner, wat dit Weel fortelt, hur fiir em jit laap ken of hur fuul Stroom jit iin ön di Bateriiselen es.

Spaningen[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Wan em me Selen fan 3,6 Volt üp 36 Volt kum wel, da skel em 10 Selen ön Reeg skrekeli. Wan des nü 2 Ah dit Stek haa, da heer em ön jen Reeg .
Luaret em nü 4 fan sok Reegen parallel töhop, da bleft di Spaning lik, man di Stroomkraft sticht.
of
Diarom haa 36 Volt-Akkus fuar't Miist 40 Selen.

Wel em 24 Volt haa, da becht em Reegen me 8 Selen fuar en Reeg, 32 Selen bi 4 Reegen of 40 bi 5 Reegen.

Kapatsiteeten[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Di Kapatsiteeten sen forskelig, wan em forskeligi Selen iinbecht.

Seerienakku Bosch Classic[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Bi di weeget Akku (Bosch Classic fan ombi 2012) wiar 8 Ah (2 Ah di Bateriiseli) al dit Beest wat em fo kür. Di Kapatsiteet es da 8 Ah (Amperestünen) of 288 Wh (Wattstünen).
En des reeknet höm üs föliget:

Wan em nü me Önhinger 1.200 Wh fuar 100 km nöörig heer, da reeknet höm di Laapwai üs föliget:

Söner Önhinger sen dit mesken bluat 800 Wh:

Des let höm fiiđerspen, wan em t. B. me jen söner Mootor öner wai es en bluat Help fuar di Last fan't Picknick me langs heer.

Ual Akku, nii Selen[Bewerke | Kweltekst bewerke]

En ual Akku let höm man uk me nii Selen forbeeteri, en da ken di uk üp 504 Wattstünen kum, sa üs me 4 Reegen fan 3,5 Ah:

Me muar Kapatsiteet kumt em üp muar Laapwai.

Dit kumt gur hen, wan em me of söner Önhinger me fol Stöt önerwai es.

Sendais üp Tour sen dit aaft bluat 800 Wh, dat em makelk önerwai es.

Hiilendal nii Akku[Bewerke | Kweltekst bewerke]

En da jeft et fuar dit Bosch-Classic-Systeem jit en nii Akku me 17 Ah of 612 Wh. Des es me 10S 5P (10 Seeriel, 5 parallel)[2], dit jit 5 Reegen fan 3,4 Ah āpbecht, dit sen 17 Ah:

Me jit muar Kapatsiteet kumt em üp jit muar Laapwai.

Üp Tour:

Diarfuar leengt et man ek olter aaft, sen efen Reekenwerten.


Futnooten[Bewerke | Kweltekst bewerke]

  1. Hoken gauer trapi ken, mut gauer laap, man di Maskiin mut ek help.
  2. En 612-Wh-Akku fan benen. Archiwiaret faan det originool di 19. September 2020. Ufrepen di 13. September 2018.