Seite:Siebs Johannsen Lustspiele 1898.djvu/6

  Faan Wikipedia
  Bi't efterlukin as noch ei ales klaar wurden.

  Min lef Sölring,
  Dêe kum jör üt en jör in foiskelich dyfënt frêmë
  liëi'ën üt alë hukën fan Dütsklön en üt üiër lönën, en
  aldërmöl frügë jam auí' jü dâlk ailön en auí' di wilj
  brüfich sê en auif di frisk Winj, Wat dmr di dünumër
  strekt; en maning en jen geí' fan Wëstërlön en fan
  Woningsteí' uk nö di ôastkant fan Sôl en ön di ôal
  tefpër Kefëm en Môasum. En danën, Wat fan di ôal
  Frifën lêfën of jä.i't hö, danën hoebë dêe jit ôal skekën
  en gëbrükën tö finjën.
  Mar dêe gung ja en foí'kirt wai: ja wel jir ek
  sa fül finj ys ön maning üiër dilën fan ys dütsk
  föfërlön, aui' di ôal Sölring dracht es lung ek môa
  dêe, di ôal bechörd es ön di mist hyfingër üt makëlheí'
  ofskafët, en i Sölring snakë me di frêmen en bêtër
  hôchdütsk ys fül liëfën ön pladütsk stefër et ken.
  Dit dâlkst êalst ârëfdil, wat i hö, dit wêgë i danën
  bödëliëfën ek, en döí' i et, da wust di mistën fan
  jam et ek tô sketsin: ik mên jü ôal Sölring
  sprök.
  Di sprök es di rochst grün fan en fulk, auf alës
  wat di mensk tëngkt en šjocht en dêi' en foelt, dit hêí'
  hi dmr di sprök lirt en dêi' 't uk me ürtën fifër. En
  wan i jü nü, min lef Sölring liëfën, fan üfër dütsk
  stamën noch önërskêei, en wan i jü äin örd trüër ys
  üiër stamën bëwörët hö, da Wêgët sik dit mist ön di
  sprök. Mar ik hö mofkën en hat dêf ıni líf, dat somën
  fan jñ jü sprök ek sa ön jârën hôal ys i skul, fôaial