Siren- of Wiirenkleper

Faan Wikipedia
Söl'ring


En Siren- of Wiirenkleper es en Werktjüch wat fuaral di Guart en fuar Elektrotechnik ön Gang es. Di iinfach Mechānik es sa taacht, dat en di beest Wucht heer, wan di Wiir of dit Kābel rocht nai bi di Aks es.

Di Noom Sirenkleper kumt diarfan, dat di ek ön di Meren man ön jen Sir klept, wan em fan di Sir diareeđer luket.

Wiirenklepers jeft et fan āpskailig gönstig bit aur di Maaten jüür.