Swadesh-list

Faan Wikipedia
Di artiikel as/es en stomp
(mo.) Di artiikel „Swadesh-list“ as nuch en lait knååp. Wan dü mör ouert temaa wiist, schriw dåt iinjfåch deertu!
(öö.) Di artiikel „Swadesh-list“ as man noch en betj knaap. Wan Dü muar auer det teemoo sai könst, skriiw't man ianfach diartu!
(sö.) Di Artiikel „Swadesh-list“ es jit en bet kuurt. Wan Dü wat weetst, wat jir waant, wiis sa gur en skriif dit diartö!

Di artiikel Swadesh-list jaft at noch ei.

Luke man iarst ans heer: