Text:Di Friisen fuar di Köning

Faan Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sylt2.png Söl'ring


Di Friisen fuar di Köning

Üs ön't Jaar 1552 Köning Philipp fan Spānien gurkeent wiis skul,
maast di Raatslir fan di enkelt Holöns Lönen fuar sin Troon kum
en üp Kneebiin di "Eid" oflii, dat ja di Köning tiini wil.

Diar wiar uk Lir mung fan di Holöns Prowins Friislön',
wat wü Weest-Friislön' nēm.
Ja sloch ek of, di Eid oftöliien, man üp di Kneebiin set wil ja ek.

Al di Üđern, diar't al dönen her, wil di Friisen diar uk tö fo.
Man ja stön' fast üp jaar Stek. Diar kām al di gurt Tuat fan.
Me ali Macht wil's, dat di Friisen omhaalet.

Da trat di Jest fan jam stolt mer-iin-mung di Forsaamling
en rööp gurtem ön sin Mooderspraak:
"Wü Friisen lii aliining fuar Got ön Kneebiiner!".

En ja lair ön Stuunen jaar Eid of, söner dat hoken's heneri kür.


Frii eeđer N. Jirrins en O. Bremer (Fering-Öömrang Lesbuck)