Uasteuropeesk Somertidj

Faan Wikipedia
Di artiikel as/es en stomp
(mo.) Di artiikel „Uasteuropeesk Somertidj“ as nuch en lait knååp. Wan dü mör ouert temaa wiist, schriw dåt iinjfåch deertu!
(öö.) Di artiikel „Uasteuropeesk Somertidj“ as man noch en betj knaap. Wan Dü muar auer det teemoo sai könst, skriiw't man ianfach diartu!
(sö.) Di Artiikel „Uasteuropeesk Somertidj“ es jit en bet kuurt. Wan Dü wat weetst, wat jir waant, wiis sa gur en skriif dit diartö!

Di artiikel jaft at noch ei. Luke iarst ans diar: