Alstom Coradia LINT

Faan Wikipedia
Söl'ring


En LINT 54 lapt tö Tir ön "St. Michel" iin en köört fiiđer naa Heide.

Di LINT es en Driifwain fan di Firma Alstom. Dit Akronym „LINT“ stuunt fuar „Leichter Innovativer Nahverkehrs-Triebwagen“. Di LINT waar fan Linke-Hofmann-Busch (LHB) ön Salzgitter üttaacht, en Alstom fan Frankrik aurnoom des Firma. Nü uur di LINT iin ön di Produktfamiilie Alstom Coradia forkoopet.
Fuaral di Nordbahn heer jit ialer LINT, en diarbenen sen aaft jit Marken fan LHB tö se.

Maaten[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Di LINT jeft et ön fjuur Leengden: 27, 41, 54 en 81 Meetern
Di LINT 27 es sa'n Aart Iirsenbaanbus, dit es bluat jen Wain. Di LINT 41 en 54 sen ark fan tau Wainern becht, en fuar en LINT 81 uur en Tweskenwain fan 27 Meetern mermung di Wainern fan di LINT 54 becht en da üs BR 620 omteeknet. Sawat es ön't Rhiinlön al maaket uuren.

Iinstelingsnumer[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Di LINT 27 heer di Numer 640.
Di jest LINT 41 jeet VT 648, man nü es di nii en heer di Iinstelingsnumer 623 fingen. Di nii LINT 627 es moderner ütstafiaret en heer en üđer Nöös, dat di Driifwainföörer mener lecht wat pasiari ken, wan di Toch töögen wat önköört. Ön Sleeswig-Holstiin sen fuar't miist jit VT 648 önerwai, Mecklenborig-Fuarpomern heer man di nii VT 623 ön Gang. Ön Lübeck ken em bi di Baanhof aaft biiring se. Di 648 waar uk al me di nii Nöös sen, wat di VT 622 uk heer.
Mung Heide en Itzehoe laap hok LINT 54, di VT 622. Fan di LINT 54 es nü uk di VT 654, di I-LINT uuren, en di köört ek muar me Diesel, di es me Weeterstof en Brenstofseli önerwai.
Wan en LINT 54 tö en LINT 81 ombecht uur, da uur fan 622 en 620.

Maskiinen[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Di VT 648 es fuar't Miist me 2x 335 kW önerwai en nemt mung 80 en 100 Litern Diesel üp 100 km. Som Tochen fo uk Maskiinen me 390 kW, en üđer Forkiirsfirmen bistel uk Maskiinen fan Mercedes.
BR 622 heer 3x 390 kW en es da sa fuul töstiger. Twesken 135 en 200 Liitern mut dit diar al wiis, man diar pasi jaa uk hok muar Mensken iin.

Di Tochen mut uk forskelig waker köör: VT 648 mut 120 km/h, VT 622 en 654 mut 140 km/h laap.

Galeriien[Bewerke | Kweltekst bewerke]

LINT 27 (VT 640)

LINT 41 (VT 648)

LINT 41 ön Deenemark

Ön Deenemark sen ek sa fuul Mensken, en diarom tört em uk ek sa gurt Tochen fuarhual.
Masi fan di Iirsenbaanselkepen haa di LINT 41 ön Gang. Twesken Naibel en Ton'ern köört di NEG me LINT 41 fan Arriva, en deensk Firma. Fan Tonern köört da en deensk Lokföörer fiiđer.
Des Tochen sen fan benen üđers ütstafiaret üs ön Dütsklön. Ja haa niin jest Klas, aaftinoch en Steekdoos ön di Plaats, en em ken sin Weel of Paksteken me en Gurt fastmaaki.

LINT 54 (VT 622)

i-LINT 54 (VT 654 üs Prototyp, VT 554 üs Seerie)

LINT 81 (VT 620)

Twesken di Wainer fan di VT 622 kumt en Wain me jit en Maskiin. Em sjocht ön di Gitern, dānen di Wainer üp Sir haa, dat et diarfan 4 Maskiinen uuren sen. Ark heer 390 kW, dit leengt fuar 140 km/h.

Di I-LINT: LINT 54 me Weeterstof[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Di 11. Juuli waar di VT 654, naan 654.1[1] fuar di Persoonenforkiir ön di Iirsenbaan ön Dütsklön töleten. Di jest Tochen waar ön Neđersaksen iinseet, di Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (evb) seet di Tochen mung Buxtehude en Cuxhaven iin. Fuar di Bidreft fing di iLINT leeterhen di Numer 554.

Em koopet di Driifwinern ek, em hüürt en Paket fan Toch, Energiikonsept en Reparatuuren fuar 20 bit 30 Jaaren. Dit es seekerer, aurdat di Infrastruktuuren fuar Weeterstof jest wuksi skel. Ja sen jaa ek sa etabliaret üs bi Diesel.
Diarbi sen nü Firmen sa üs Linde, dānen fan forskeligi Industriien Weeterstof fo ken, wat jaa da tö di Baan forkoopi ken.
En Driifwain heer ombi 18 kg Weeterstof fuar 100 km nöörig, ombi 180 kg Skel diar iinpasi. Wan en Toch di hiili Dai önerwai es, da ken di al 800 bit 1.000 km köör.

Uk ön Sleeswig-Holstiin wiar em mal niisgiirig, weđer dit slaaget. Twesken Heide en Itzehoe köör trii LINT 54, en di halt üs RB 62 uk bi di Baanhofen Meldorf, St. Michaelisdonn, Burg en Wilster, hur di RE 6 fan Weesterlön naa Altona döörköört, dat hi wakerer önerwai es. Aurdat des BR622 man aaft önsteken sen, köört di Baan di RB 62 uk aaft me höör ain LINT 41/BR 648.
Sa ķām di Prototyp uk naa Kiel. Em fuan man bal üt, dat Weeterstoftichen en jüüri Kop Tee sen. Fuar en Trēr fan di Bidreftskosten waar da 55 Stadler FLIRT Akku bistelt.
Di Akkutochen sen ek sa fuul gönstiger.

Fan September 2018 bit Februwaari 2020 wiar di Prototypen 654 101 en 654 102 tö Proof önerwai. Ja löp fuaral bi di EVB, man aural ön't hiili Dütsklön waar ja uk tö Proof köört.

Ön di 24. fan di Bārichtmuun 2022 waar 14 iLINT fuar di EVB ön Gang braacht. Di Reeg heer nü di Numer 554, di Prototypen her di Numer 654 her.
Di Weeterstof kumt me Dieselwainer fan di Industrii. Di Firma Linde heer ön Bremervörde en Tankstair becht, hur di Weeterstof köölet en öner Drok hölen uur bit dat di iin ön di Tochen giar.
Dit Lön Niedersachsen wel hol en Elektrolyseur diar hen bech, hur di Weeterstof me Winjstroom maaket uur ken. Di Plaats diarfuar es al bistemet.

Green en gre Weterstof[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Wan en Toch me Brenstofseli köört, da es di metjens lokaal emisioonsfrii, diar kumt bluat jit Weeterdamp achtern üt, en litjemer es di me sin Elektromaskiinen uk. Di Fraag es man dach, hur di Weeterstof wechnomen uur. Em ken dit uk me Ööl of fosiili Energii maaki, da maaket em weđer Ofgas, dat em lokaal söner Ofgas köört. Dit jit da gre Weeterstof. Jüst ön Sleeswig-Holstiin uur man 75% fan di Winjkraftönlaagen bit tö 250 Daagen ofstelt of töbeekhölen, aurdat di Stroom ek nütet uur ken. Masi Liren sa üs Energuie des Nordens of GP Joule haa nü Elektrolysööri, wat fan di Stroom Weeterstof maaki, wan di Önlaag üđers nönt "forkoopi" ken. Des Weeterstof wiar da green. Em aarbert jit diarön, dat uk di Transportwainer me Weeterstof of me Akku elektrisk köör skel.

Swaar- en Möögelkhairen fan Weeterstof[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Di Swaarhairen sen deling, dat em üt en kWh fan di Winjkraft bluat 350 Wh fo ken. Em heer man al ütfünen, hur'ling diar uk 650 Wh fan uur. Diarfuar mut em man investiari. Di Swaarhair diarbi es, dat di Weeterstofpris üp 9,50 €/kg fastskrewen es. Di litj Firmen bitaali man bal 5 € fuar en kg Weeterstof, dit jit, ja fortiini ek inoch. Dit kumt, aurdat ja EEG- en üđer Omlaagen üp di "ain" Stroom bitaali skel, sa dat di gre Weeterstof fuul gönstiger maaket uur ken.
em es man sa fiir, dat em al me litj Önlaagen bit tö 15 kg ön jen Stün maaki ken, dit jit, dat em en driifwain al forsörigi ken, wan di Winj wait.

Luki uk jir[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Commons Commons: Alstom Coradia LINT – Saamling fan Skelter en Videos
  1. Em her di Numer al dönen, en da fuan em üt, dat al en Numer 654 önerwai wiar. Sa jit di "Ual" nü 654.0 en di I-LINT 654.1. Se uk Di Iinstellingsnumern iin ön dit Dütsk Wiki
Diheer artiikel luanet det leesen.
Didiar artiikel as di 24.08.2022 uun det list faan gud artiikler, diar det leesen luane apnimen wurden. Uun uugenblak jaft at diar 73 faan.