Zum Inhalt springen

Forheneringsmerel

Faan Wikipedia
Söl'ring


Forheneringsmereler uur Skeken en Merelern nēmt, diar forheneri, dat Wüfhaurn skrabeli.
Fuar't Miist sen deling di Pil en dat Präservatiiv.

Skeken[Bewerke | Kweltekst bewerke]

 • Forhenering fan di Aisprüng.
 • Forhenering fan di Iinneesting fan dat befrüchtiti Ai iin ön di Lech.
 • Forhenering fan dit Tohopraaki fan dat Ai me di früchtbaari Sperma.

Di Aisprüng kür deling man bluat me Hormoonen en di Spiraali forheneret uuren. Di miist Mereln forheneri dat Tohopraakin fan dit Ai me di früchtbaari Sperma eeđer forskeligi Skeken.

Pearl-Index[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Fuar di Seekerhair fan di forskeligi Mereln en Skeken jeft et di Pearl-Index. Dit meent, hurfuul fan 100 Wüfhaurn skrabeli, likert ja dit Forheneringsmerel jen Jaar nomen haa. Wat liiger di Pearl-Index es, wat seekerer es dit Forheneringsmerel.

Söner Forheneringsmerel es di Pearl-Index bi Wüfhauern ömbi 20 Jaaren bi 85, bi Wüfhauern ombi 35 Jaaren bi 50 en bi Wüfhauern ombi 40 Jaaren bi 30. Bi Wüfhauern ombi 50 Jaaren sünket di Pearl-Index hentö Nul. (Menopause)

Di Sekerhair fan di miist Skeken es man bluat sa gur üüs em jam nütet.

Natüürelk Skeken[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Bi di natüürelk Skeken fan di Forhenering uur di gröörigi Daagen fan die Menstruationszyklus bistemet, dat jü söner Mereln Bisliip haa ken. Ön die gröörigi Daagen dö jam man nönt. Dit meent niin Bisliip.

Di natüürelk Skeken skel di Menstruationszyklus fan di Wüfhaurn biachti, aurdat en sün Karming langsen gröörig es. Di aliining natüürelk Skek, wat en Karming dö kür, es di Coitus interruptus, man dit es niin seekeri Skek.
Dit Hormoonmetin, di Temperatuurskek, di Billings-Skek en di kombiniareti Skek symptothermāli Forhenerings-Skek ken uk fan Reekenmaskiinen fuar di Forhenering holpen uur. Hat jeft uk Programi en Online-Önbeeringen, diar bi di Forhenering help ken.

Skek Beskriiwing Pearl-Index
Hormon-Meeting Meeting fan di Hormoni, wat bit di Zyklus bediiliget sen me en Proovstripen iin ön di Pes miarens fuar di Bisteming fan di Aispröng 5–6
Temperatur-Skek Waarnemen fan di miaren Basaltemperatur om di Aisprüng üt to finj 0,8–3[1]
Billings-Skek Waarnemen fan di Biskaapenhair fan di Zervikalschleims om die Aisprüng üt to finj 5–15[1]
Sümtootermāli Skek Tohopstelti Ütwērting fan Temperatuur en Sliim na di Railn fan di Aarbersker NFP 0,26–2,2[1]
Knaus-Ogino

Gibuurtenkontrolketing

Kalenerskek, wat di normaalerwiis gröögigi Daien fan di Zyklus bestemt; des Skek uur iin ön die trerst WārelDritten Welt ön Forem fan die Gibuurtenkontrolketing brükt. 9–40[1]
Coitus interruptus Di Dialkumen fan di Karming es bütenfuar fan di Skaam. Man dit es niin seekere Skek, aurdat fuarof fan dat Dialkumen Spermien üttreer ken of dat di Karming jem to leet tobeektiit. 4–18[1]
LAM (Stillinfertilität) Bi di Lactational Amenorrhea Skek (LAM) wilt di Steltir (1 bit 6 Muun eeđer di Beering) wirket dit Hormoon Prolaktin üs Aisprüngforhenerer 2[2][3]

Mechanisk Skeken[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Di mechanisk Skeken skel dit Iintreer fan di Spermien iin ön di Lech forheneri. Sa skel niin Spermie di Ai leengi.

Skek Beskriiwing Pearl-Index
Fuar di Karming:
Kondoomi Hötj, fuar't Miist fan Latex, wat aur di erigiareti (stif) Pintj stölpet uur 2–12[1]
7–14[4]
Fuar di Wüfhaurn:
Femidoom "Kondoom fuar di Wüfhaurn" 5–25
Diaphragma
(Skaampessar)
Henering iin ön di Skaamwelwing; di Sjuts es erfēringsofhinig, hooger Sekerhair tohop me Spermiziide 1–20[1]
Portiokap fan Latex of Silikoon, Forslot fan die Lechhals, hooger Sekerhairon tohop me Spermiziide 6[1]
Forheneringsswaamp litj Swaamp fan Polyurethansküm, dit me en Spermiziid baarnet es; uur fuar di Bisliip iin ön di Skaam iinföört en fuarof fan di Mootermür platsiiret 5–10
LEA contraceptivum Heneringsforheringsmerel, Forbeetering fan di Seekerhair tohop me en Spermiziid (Seekerhair uur fan di Maaker beeter biskriivet üs fan di FDA) 2–3 (FDA)

Kondoom en Femidoom sen deling di iiningi Forheneringsmerel, wat uk fuar Sexuel aurdraieni Kraankers üüs HIV-Infektsjoonen (AIDS), Gonorhoe oder Syphilis Sküül dö en diarom jit diartö forweendet uur skel, wan diar en Sjutswaant bistuunt.

Hormooneli Skeken[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Pil me Östrogeeni en Gestageeni

Fuar di hormooneli Forhenering bi di Wüfhaurn uur Östrogeeni en Gestageeni nütet. Dit sen di syntetisk Analooga fan di natürelsk Hormooni, aurdat dānen ek alto fuul Wirkinge bitö haa. En em ken me en litjet Dosis torocht kem.

Töhopstelti Pilen haa en Östrogeen en en Gestageen ön höm. Bi di deling fuar't Miist iinseetet Mikropil uur bi binai ali ön di Market tö Reer stuunte Präparaati Ethinylestradiol üüs Östrogeen brükt.

Dit kumt üp ön wat fuar en Gestageen forweent uur. Di jerst Generatsjoon me Norethisteron of Lynestrenol, di taust Generatsjoon, wat deling aaft brükt uur me Levonorgestrel, di trerst Generatsjoon me Desogestrel, Gestoden of Norgestimat en de fjuurst Generatsjoon fuar't Bispööl me Dienogest, Drospirenon, Chlormadinonacetat of Cyproteronacetat. Di jerst Wirkiing fan ali Mikropilen es di Forhenerin fan di Aispröng (Ovulationshemmung). Likert uur di Konsistens fan di Sliimpropen fan di Mootermün (Zervixsliim), aurdat di Pasage fan dit Spermaa ek sa iinfach es.

Di Hormoonmeeting, Temperatuurskek, Billings-Skek en di kombinierte symptotermaali Skek ken fan Forhenerings-Rekenmaskiinen stöten uuren.

Ön Töögensats to di Kombinatjoonspili es iin ön di Minipil üüs Monopräparaat bluat en Gestageen. Normaalerwiis es iin ön di Minipilen üüs Wirkstof Levonorgestrel en wirki bluat üp di Lechsliimhir en di Zervixsliim, hurdöör di Pearl-Index hooger üüs bi di Mikropil es. Di neemte Niie Minipil haa di Stof Desogestrel ön höm en forheneret bitö dit uk töforletelk di Aispröng, hurdöör en Pearl-Index üüs bi di Mikropil fingen uur.

Di Pil diareeđer es fuar di Nuarfal-Kontrazeptjoon pasent, fuar di Fal, dat di Bisliip söner Sjuts ütföört uuren es, man niin Jungen welkemen es. Di Waarskiinelkhair fan dit Üp-Wai-Wiisen uur safuul minerer, wan di Pil diareeđer jerer achter di Bisliip söner Sjuts nemen uur. Dit Wirkingsprinsiip fan di Pil diareeđer es di Forhenering fan di Aisprüng. Mesken es diar uk en Iinneestiforhenring. Fuaral ön Nuarfalen me di Wirkingstof Levonorgestrel es dit bi adipösi Wüfhaur ek sa gur.

Bet hentö fjuur maal es dit muar wan em di Pil diaređer brük, dat en Wüfhaur skrabelet. Uk wan en tjuker Wüfhaur me die Wirkingstof Ulipristalacetat forheneret, es di Wirking ek sa gur.[5]. En gur Skek fuar Wüfhaurn me en BMI aur 25 ken di Implantatsjon fan en Kupfer-Intrauterinpessar wiis.

Skek Beskriiwing Pearl-Index
Antibabypil, Mikropil Östrogeen und Gestageen, Forhenering fan die Aispröng en Foranering fan di Zervixsliim en di Lechsliimhir 0,1–0,9[1]
Minipil Levonorgestreel üs Gestageen (28 mini, Microlut, Mikro-30 Wyeth)
Foranering fan di Zervixsliim en die Lechsliimhir
4.1[6][7]
Niie Minipil Desogestreel als Gestageen (Cerazette)
Forhenering fan die Aispröng, Foranering fan die Zervixsliim en di Lechsliimhir
0,4[8]
Trimuunsprüt Medroxyprogesteron (Depo-Clinovir)

Norethisteron (Noristerat)

0,3[9]

1,4[10]

Vaginaalring Ethinylestradiol en Etonogestreel (NuvaRing, Circlet);
Aurlang Stjüüren aur die Vaginaalsliimhir; di Ring uur langsen 21 Daagen iin ön di Vagina draien, diareeđer sen sowen Daagen söner
0,25[11], 1,18[12]
0,96[13]
Hormoonpflaster Ethinylestradiol en Norelgestromiin (Evra)
di Wirkingstof uur aur di Hir öfdönen; tri Weeken en nii Pflaster, jen week söner
0,72–0,9[1][14]
Forheneringsstok subkutanet Implantaat me Etonogestreel (Implanon NXT)
En Stok fan Könsttjüch uur öner di Hir fan di Boowerjerem iinseetet, Wirking bet hentö trii Jaaren
0–0,08[1]
Hormoonspirali Intrauterinpessar me Levonorgestreel (Mirena)
Könsttjüch ön en Forem fan en T jeft di Hormoon iin ön di Lech, Wirking bit hentö füf Jaaren; Foranering fan di Zervixsliim en Forhenering fan di Iinnesting döör Foranering fan die Lechsliimhir
0,16[1], 0,7[15]
Pil diareeđer Levonorgestreel (PiDaNa)
Ulipristalacetat (EllaOne)
Nuarfalpil eeđer di Bisliip söner Sjuts
2[1]

Aur di Pharmakoepidemiologii bi di Forwening fan Forheneringsmerel jeft et fuar Dütsklön Stuudiien. Dānen dö seeker Beskiir aur Soziodemographie, Multimedikation, Morbidität, en fuul fisioloogische Daaten üs z. B. Blutdruck, Lipidstatus, Blutzucker en sa förter fuar Brüker fan hormoneli Kontrazeptiiwa.[16][17][18] Alhüwel hormoneli Kontrazeptiiwa di miist häufigsten brükti Hiilmereler ön di hiili Warel sen, sen diar man bluat pharmakoepidemiologische Stuudijen, wat Sekundärdaten fan komertieli Daatensaamlingen of Daaten fan Kohortenstudien fuar Fraagen fan di sekeri Fuarwening fan di forskeligi Präparaati.[19][20]

Pil fuar di Kārming[Bewerke | Kweltekst bewerke]

En hormoneli Forheneringsmerel fuar di Kārming, dat wat em "Pil fuar di Kārming" neemt, es ek diar. En australisk Ker aarberet diar ön[21]. Di debelti Doosis fuar jen Dai fan Tamsulosin (0,8mg/Tag) alining ken to en Dialseeting fan di Masi fan dit Ejakuulaat öm binai 90% en ön 35% to en drüch Ejakuulaation fööri[22], fuar di Forhenering es dan ma ek inoch.

Keemisk Skeken[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Spermiziidi sen diar üüs Sualwen, Geeli, litj Tapen, Sküüm of Sprays. Di miist Präparaati sen maaket fan di Wirkstof Nonoxynol-9, selten uk fan Molksäure-, Boorsäure- of Salicylsäure. Spermiziide uur fuarof fan di Bisliip iin ön di Skaam dönen en wirki, aurdat jü Spermien duar maaki of jer Biweegelkhair foringeri.

Wan em bluat Spermiziidi brükt es dit ek sa seker, man tohop me mechanisk Forheneringsmerel uur di Sekerher beeter.

Ek sa fain sen Sliimhirsiirhairen, wat em fo ken fan di Spermiziidi.

Skek Beskriiwing Pearl-Index
Spermiziidi ön di Forem fan Sualwen, Geeli, litj Tapen, Sküüm of Sprays brükt iin ön di Skaam fan di Wüfhaur 3–21[1]

Kirurgisk Skeken[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Skek Beskriiwng Pearl-Index
Sterilisatsjon fan di Kārming (Vasektomie) Kirurgisk Iingrep, diarbi uur di Saamenleiter iin ön di Klootsak döörskiaret. Forsiien 1/400[1]
Sterilisatsjon fan di Wüfhaur Kirurgisk Iingrep, diarbi uur di Aileiter ofbünen of döörskaret. Forsiien 1/1000 bis 1/10.000[1]

Spiraali[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Spiiraalen sen Giraaten, wat iin ön di Lech iinseet uur en fan mechanisk Önreeging fan di Lechsliimhir forheneret, dat diar en Ai bliift. Spiiraalen fan Kööper skel diartö Kööper öfseneri aurdat dit Sperma duar uur. Spiraalen skel seker en fuar en lung Tir forheneri.

Spiraalen, wat Hormooni öfseneri uur iin ön di Körev Hormooneli Forhenering behanelet.

Skek Beskriiwing Pearl-Index
Kööperspiraali Giraaten fan Könsttjüch me Kööper iin ön di Lech, nidationshemmend 0,9–3[1]
Kööperkeeting
(GyneFix)
Alternatiiwe fuar di Kööperspiirali. GyneFix es fan en Trer maaket me Kööpersilindern ön. Dit uur ön di Lechhir fastmaaket, sa dat dit ek wech ken. 0,1–0,5[23]

Löskitir[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Ön di Löskitir ken Henerings-Metoodi üüs Kondoomi, Diaphragma of Portiokap önweenet uur, man en Diaphragma en en Portiokap skel nii önpaset uur. Bi hormooneli Forheneringsmerel es dit forskelig, aurdat diar forskeligi Hormooni sen: Forheneringsmerel me Estrogeen sen fuar di Löskitir ek gur, aurdat jü üp di Molkāpbechning iinwirki ken en Estrogeen iin ön di Mootermolk gung ken; Hormoonpräparaati, wat bluat fan Gestageen maaket sen üüs di Minipil, di Trimuunspröt, di Forheneringsstok of di Hormoonspiirali sen mögelk. Natürelk Forheneringsmerel sen iin ön di Löskitir ek gur, aurdat di Ütsaagkraft fan di Temperatuur miarens ek sa gurt es, wan di Sliip ek normaal es. Bluat bi di sympto-termāli Metoodi eeđer Rötzer es diar iin ön di Löskitir en töforletelk Rail.

Dat Löski salev forheneret mesken di Aispröng, man dit es ek seker, luki diar: Löski en Forhenering en Lactational Amenorrhea Metoodi.

Luki uk diar[Bewerke | Kweltekst bewerke]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG), 2004, (derzeit in Überarbeitung)
 2. Labbock u. a., 1997.
 3. G. Freundl, P. Frank-Herrmann, U. Sottong In: Frauenarzt. (1994) 35, S. 1198–1204.
 4. Pfleidere, Breckwoldt, Martius: Gynäkologie und Geburtshilfe. 3. Auflage. 2001.
 5. Anna Glasier, Sharon T. Cameron, Diana Blithe, Bruno Scherrer, Henri Mathe, Delphine Levy, Erin Gainer, Andre Ulmann: Can we identify women at risk of pregnancy despite using emergency contraception? Data from randomized trials of ulipristal acetate and levonorgestrel. In: Contraception. 84, 2011, S. 363–367, doi:10.1016/j.contraception.2011.02.009.
 6. Fachinformation des Herstellers Jenapharm zur 28 mini, Stand März 2011
 7. Fachinformation des Herstellers Bayer zur Microlut, Stand Juli 2007
 8. Fachinformation des Herstellers Essex-Pharma der Cerazette, Stand Juni 2009
 9. Fachinformation des Herstellers Pfizer zu Depo-Clinovir Injektionssuspension, Stand November 2011
 10. Fachinformation des Herstellers Bayer zu Noristerat Injektionslösung, Stand Oktober 2012
 11. H. J. Ahrendt, I. Nisand, C. Bastianelli u. a.: Efficacy, acceptability and tolerability of the combined contraceptive ring, NuvaRing, compared with an oral contraceptive containing 30 microg of ethinyl estradiol and 3 mg of drospirenone. In: Contraception. 2006 Dec;74(6), S. 451–457. PMID 17157101
 12. NN Sarkar: The combined contraceptive vaginal device (NuvaRing): a comprehensive review. In: Eur J Contracept Reprod Health Care. 2005 Jun;10(2), S. 73–78. PMID 16147810
 13. Fachinformation des Herstellers Pfizer von Circlet, Stand Juli 2013, berücksichtigt Methoden- und Anwendungsfehler
 14. Fachinformation des Herstellers Janssen-Cilag des transdermalen Pflasters Evra, Stand Dezember 2009
 15. Fachinformation des Herstellers Bayer des Intrauterinpessars Mirena, Stand Juli 2010
 16. H.-U. Melchert, H. Knopf: Daten der Nationalen Untersuchungs-Surveys zum Verbrauch oraler Kontrazeptiva (OC) in West- und Ostdeutschland. In: Die Gesundheit der Deutschen. Band 2, Robert Koch-Institut, RKI-Hefte 15/1996, ISBN 3-89606-016-3.
 17. Y. Du: Use of steroid hormones for contraception and for estrogen replacement therapy in Germany. Dissertation, Freie Universität Berlin
 18. Yong Du, H. U. Melchert, M. Schäfer-Korting: Use of oral contraceptives in Germany: prevalence, determinants and use-associated health correlates. Results of National Health Surveys from 1984 to 1999. In: Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2007 Sep;134(1), S. 57–66. PMID 17320266
 19. A. L. Nightingale, R. A. Lawrenson, E. L. Simpson, T. J. Williams, K. D. MacRae, R. D. Farmer: The effects of age, body mass index, smoking and general health on the risk of venous thromboembolism in users of combined oral contraceptives. In: Eur J Contracept Reprod Health Care. 2000 Dec;5(4), S. 265–274. PMID 11245554
 20. Y. Li, L. Zhou, D. Coulter, E. Gao, Z. Sun, Y. Liu, X. Wang: Prospective cohort study of the association between use of low-dose oral contraceptives and stroke in Chinese women. In: Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2006 Oct;15(10), S. 726–734. PMID 16761299.
 21. C. W. White, Y.-T. Choong, J. L. Short, B. .. Exintaris, D. T. Malone, A. M. Allen, R. J. Evans, S. .. Ventura: Male contraception via simultaneous knockout of  1A-adrenoceptors and P2X1-purinoceptors in mice. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. , S. , doi:10.1073/pnas.1318624110.
 22. Wayne J.G. Hellstrom, Suresh C. Sikka: Effects of Acute Treatment With Tamsulosin Versus Alfuzosin on Ejaculatory Function in Normal Volunteers. In: The Journal of Urology. 176, 2006, S. 1529–1533, doi:10.1016/j.juro.2006.06.004.
 23. gynefix.de. Archiwiaret faan det originool di 28. September 2014. Ufrepen di 18. August 2014.
Diheer artiikel luanet det leesen.
Didiar artiikel as di 01.11.2014 uun det list faan gud artiikler, diar det leesen luane apnimen wurden. Uun uugenblak jaft at diar 73 faan.