Pearl-Index

Faan Wikipedia
Söl'ring


Di Pearl-Index, nēmt eeđer di amerikaansk Biologi Raymond Pearl (1879–1940), es en Maat fuar di Wirksomhair of di Töferletelkhair fan di Skeken fuar di Forheneringsmerel. Di Index teeknet huarful di Diil fan Wüfhaurn, diar seksuel ön Gang sen en likert jen Forheneringsskek benen jen Jaar skrabelet. Wat liiger di Pearl-Index es, wat sekerer es di Skek.

Fuar di Pearl-Indices enkelter Forheneringsskeken luki bi Forheneringsmerel.

Definitsjoon[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Jen Bispöl: En Pearl-Index fan 15 döt ön, dat fan 100 Wüfhaurn, wat me jen Forheneringsskek jen Jaar aarberet heer, 15 skrabelet.

Referenswērti[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Bi reegelmeesigi Bisliip söner Sküül töögen Skrabelin wiist di Pearl-Index di Früchtbaarhair en bilapt höm om en bi 85 bi 20 Jaar ual Wüfhaurn, 50 bi 35 Jaarn ual Wüfhaurn en bluat jit 30 bi 40 Jaarn ual Wüfhaurn en sünkt da om en bi ön di Ialer fan 45–50 me di Bigen fan di Wekseljaaren hentö 0.

Pearl-Index fan di forskelig Forheneringsskeken[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Quelle: Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe Juli 2004, pro familia

Ek biteenkti Parameeter[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Bi di Pearl-Index es dit statistisk ek biteenkt hur aaft di Bisliip foltiit uur, sa üüs di Gurthair fan di Steekproov of Töhophair ek fuarskrewen. Diarom es di Pearl-Index fan niiaartige Forheneringsmerel, sa üüs dit fan Interesikeren en fan Maaker tö di Algimiinhair bekeent maaket uur, aaft ek sa gur tö nüti.

Wat lunger en muar fuarbreeret en Forheneringsmerel es, wat beeter ken di Pearl-Index nütet uur.

Seekerhair fan Metoodi vs. di Seekerhair fan di Önwening[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Di Seekerhair fan di miist Forheneringsmerel hinget fan di rocht Önwening of. Diarom sen Metoodiseekerhair, alsoo dat Forsiien, en Önweningsseekerhair, alsoo di Biteenking fan Önweningsfailen, bi di miist Metoodi düüdelk forskelig. Di Pearl-Index fan maning Metoodi es ofhingig fan di Önweener, senerlig fan sin Kentis- en Erfēringsstant sa üüs fan sin Töferletelkhair en Motivatsjoon. Di Pearl-Index ken sa stark dingeli.