Seite:Bremer Stacken I.djvu/23

Faan Wikipedia
Detdiar sidj as noch ei efterluket wurden.

[Automaatisk auerdraanj]

- 23 -

Man wat sait Godds Wurd fan sock Thoochter?
As det tufres me sock an Höb ?
Nan, me a Wiard an öller Thoochter
Fan Hartens Grünj tu arki Dröb,
Det sait: Dü muttst ambären wes,
Wann Liff an Sial ei wäl förles.

Wat thankt di well, beest uck ambären?
Wann fingst an öller Hart an Sann ?
An wann heest un di sallew erfären,
Dat 'r nant Gudds ät di bütj of bann,
Dat all din Faleghaid nant daacht,
Iar Godd un di aptänt sin Laacht?

Heest uck well wann bidrüwet wesen?
Heest uck well wann din Sann rocht felld?
An liafst, dat all din Höb förlesen,
Wann Godd din Hart ei sall'w apspelld?
An liafst am Jisus Kristus Wall,
Hi wall din Sann an Skunn tuhall ?

Satst all din Höb an Träst allianeng
Üb Godd sin Gnad an Jisus Bludd?
An wust dann uck well onnerianeng,
Wann 't sad 'wiar, all din Hab an Gudd,
Ja Liff an Lewent far lät hall
Am Godds an Jisus Kristus Wall?

Deest nant me Wall, wat Godd förbeden,
Jinn ham, di sallew an öller Lidj ?
Beest un dön Futtelspören treden,
Diar Jisus efterlät jü Tidj,
Üs hi amwanert üb a Welt,
Licküs a Skraft at üs förtellt ?