Seite:Bremer Stacken I.djvu/24

Faan Wikipedia
Detdiar sidj as noch ei efterluket wurden.

[Automaatisk auerdraanj]

— 2 4 —

Diar so ei as, as ei ambären
An kon uck ei un a Hemmel kemm;
Of uek hat mutt noch wes erfären,
Of uck än mutt at ham förnemm,
Godd untureppen, dat 'r man

  • Noch jaft an öller Hart an Sann.


Dat di Wai Fläsk an Bludd nant haget, —
x\n diaram woort 'r man enkelt soocht —
Diar woort nän Öllern Wai am maget.
An wann 'm det man rocht bithoocht,
So skull 'm ball fan Harten sai :
„ Det skall uck wes man Hemmelswai."

Man skull 'r hocker det nant aachti
An liaw, ham nam 't ham alltaswar,
Wall 'r ham kurtütj ei efter raachti,
Di wagi 't üb sin aarrj Gifar!
Untwesken as a Häl ham wass,
So wass üs di, diar 'r all un as.

Diaram so lät di dach bisnaki !
Bitheenk di well, hat jillt din Sial !
Hü loong skall Godd di krödi an traki ?
Hü loong skall hi di efterskrial?
Bikiar di ball, bikiar di hial !
Apoofri Godd din Liff an Sial!

Sölleraanj 1757. Christian Carl Quedensen.