Seite:Siebs Johannsen Lustspiele 1898.djvu/18

  Faan Wikipedia
  Bi't efterlukin as noch ei ales klaar wurden.  Jar di fôahang äpgeí, bëgen di spölër dit fôaspöl tö dıt
  14
  Jest aptrêf.
  lêdjë, süngën fan
  Ingb.
  Gor.
  Bifing.
  Gor.
  Ingb.
  Biring.
  Ingborich eu Gorich.
  Wan dach söcht stel wis wüt!
  föí'eı° jögët uııgk bíñng üt,
  dêe kenst dü was üp wia,
  hi es it hys.
  Dit es mi potêgöl,
  ik mökë en mürdsskandöl!
  ho 'er noch ôasök tö, i
  dit skel hi se!
  V Z
  Ik ken 'er dach gor nönt fôa,
  dit Wêst; wat Wet da môa?
  hôal ik sa fül fan di,
  ys dü fan mi. _
  Ik mut ys naibërsdrëng
  nacht en dai om di lëng;
  dat ik Wat fan di höl,
  dit wêt híl Söl.
  Wat wel uk afküfër fri!
  föfër sin tjiptjapëri
  gei' üt tö wêdesop,
  áuí' wat si stop!
  Ik ken °ër dach gör nönt fôa e. s. f.