Wikipedia:Wat as Wikipedia

Faan Wikipedia
Täkst aw mooringer frasch


Tekst üüb Fering


Tekst üüb Öömrang


Söl'ring


Föörstelang faan't nuurdfresk Wikipedia üüb't WikiCon 2017.


Wikipedia is en änsiiklopedii, wat ai foon en fååste, betåålde redaksjoon, ouers foon friwalie autoore ferfooted wård. Di noome Wikipedia seet ham tuhuupe üt wiki, dåt hawaiianische uurd for "gau", än änsiiklopedii. En Wiki as en weebsite, weerfoon arkäniinj da side lächt än saner technisch waasen matiinjs önj san browser änre koon.

Jü nordfriiske Wikipedia as ma nü (21.08.2010) 800 artiikle mån gåns latj ouerfor jü tjüsch wat ouer 1.000.000 artiikle heet än jü änglisch ma ouer 3.000.000 artiikle än sügoor ouerfor jü weestfrasch ma gödj 5000 artiikle än jü saterfrasch ma mör as 1000. Mån et jaft uk suke latje, wat duch ål di offizielle stååtus heewe. Sii jü list foon Wikipedias.

Ouers as gewöönlike änsiiklopediie as jü Wikipedia fri. Dåt jaft har bloot saner koostinge önj dåt internet, mån en arken koon har ma önjgoowe foon da kwälle än foon da autoore fri kopiire än brüke. Deerfor söriet jü GNU-liisäns for frie dokumänte, uner jü da autoore jare täkste publisiire.

Wikipedia as en entsiikloopeedii, wat ei faan en feest betaalet redaksjuun, man faan freiwalig autooren ferfaadet woort. Di nööm Wikipedia saat ham tup ütj wiki, det hawaiaans wurd föör "gau", an ütj pedia faan enzyklopedia. En wiki as en website, huar arkeneen a siidjen geliks an lacht an saner föl faan technik tu weden uun san browser anre kön.

At nuurdfriisk Wikipedia as mä nü (21.08.2000) 800 artikler man gans letj uun ferglik tu det tjiisk, wat auer 1.000.000 artikler hee, an tu det ingels mä auer 3.000.000 artikler. At as sogoor uk letj uk letj auerjin det waastfriisk mä gud 5000 artikler an det saaterfriisk mä aauer 1000. Man et jaft uk sok letjen, wat dach al de ofitsiel staatus haa. Luke äfter det list faan Wikipedias.

Ölers üüs gewöönelk entsiikloopeediin as Wikipedia frei. Ei bluats, det det det uun't internet jaft, saner det det wat koostet, man arkeneen kön det, wan hi kwel an autoor uunjaft, frei koopiare an benatge. Diarföör surigt det GNU-lizenz föör frei dookuumenten, huaroner a autooren hör teksten puubliitsiare.

Wikipedia as en ensikloopeedii, wat ei faan en fääst betaalet redaksjuun, man faan freiwalig autooren ferfaadet woort. Di nööm Wikipedia saat ham tuup ütj Wiki, det hawaians wurd föör "gau", an pedia faan enzyklopedia. En wiki as en wääbsteed, huar arkenään a sidjen geliks an lacht an saner föl faan technik tu weden uun san browser feranre koon.

At nuurdfresk Wikipedia as mä nü (21.08.2010) 800 artikler man gans letj uun ferglik tu det sjiisk, wat auer 1.000.000 artikler hää, an tu det ingels mä auer 3.000.000 artikler. At as sogoor uk letj jinauer det waastfresk mä gud 5000 artikler an det saaterfresk mä auer 1000. Man at jaft uk sok letjen, wat dach al di ofisiel staatus haa. Luke efter det list faan Wikipedias.

Ööders üs gewöönelk ensiikloopeediin as Wikipedia frei. Ei bluas, dat at det uun't internet jaft, saner dat at wat koostet, man arkenään koon det, wan hi kwel an autoor uundää, frei koopiare an benadge. Diarför suragt det GNU-lisens för frei dookumenten, huaroner a autooren hör teksten puublisiare.

Wikipedia es en Ensiklopedii, wat ek fan en bitaalti Redaktsjoon, man fan friiweling Autooren skrefen uur. Di Naam "Wikipedia" set höm töhop fan dit Hawaiiansk Uurt "Wiki" (gau) en "-pedia" fan "Enzyklopedia" (paideía jit ön di Greekenspraak Lehre, Bildung). En Wiki es en Websiir, wat arkenjen ön't Jen fan di Siir lecht foaneri ken, uk wan he ek fuul fan di Technik forstaant. Diarfuar leengt di Browser, muar brükt em ek.

Di Nuurdfriisk Wikipedia heer nü (21.08.2010) 800 Artikeln. Dit es man mal litj, wan em dat Sjiisk önlukit, wat āl aur 1.000.000 Artikeln heer. Of luki dat Engelsk ön (Aur 3.000.000 Artikeln). Mal litj es dit uk tögenaur dit Weestfriisk me muar üs 5000 Artikeln en dat Saaterfriisk me aur 1000.

Hat jeft man uk hok litjer Wikis, wat dach al de ofisiel Staatus heer en Wikis, hu nönt benen staant. Luki jens iin ön di List fan Wikipedias.

Üđers üs Ensiikloopeediien, wat em sa keent, es Wikipedia frii. Ek bluat, dat et dit ön't Internet jeft söner dat't wat kostet, arkenjen ken me ark Tekst of Skelt frii aarberi, wan hi aur Kwel an Autor Biskiir diartöskrift: Diarfuar jeft't di GNU-Lizens fuar frii Dokumenten. Ark'jen, wat iin ön en Wiki skrift, skel di diar Lizens fuar sin Aarber dö. Hi fo dit üp di üđer Siir, wan hi di Aarber fan üđer Autooren brükt.

En, dat dit jens sair es: Arkenjen ken en arkenjen skel hol nemen wat hi/jü brükt. Bluat sa kumt Lewen ön di Wiki. Hat ken ek wuksi, wan nemen nemt - en jeft!